Chi tiết về Tác giả

Nga, Ngô Thị Thanh Khoa Ngữ văn, ĐHSP Thái Nguyên

  • S. 12 (2010) - NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG
    Từ "Hoa tiên kí" đến " Đoạn trường tân thanh" - Thử tìm sự ảnh hưởng và tiếp nhận về lời thơ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống