Chi tiết về Tác giả

HOÀNG YẾN, NGUYỄN

  • S. 11 (2015) - NGÔN NGỮ HỌC - VIỆT NGỮ HỌC - NGOẠI NGỮ
    Thử tìm hiểu logic trong một số truyện cười dân gian Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống