Chi tiết về Tác giả

Yến, Mai Thị Hảo Đại học Hồng Đức, Thanh Hoá

  • S. 10 (2012) - NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC
    Vai trò của lời chào hỏi trong văn hoá giao tiếp của người Việt
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống