Chi tiết về Tác giả

Lan, Ly Viện Đại học Mở Hà Nội

 • S. 5 (2009) - NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ
  Ý niệm biểu đạt trong biểu thức có từ "Mặt", từ "Anger" của tiếng Việt và tiếng Anh: Một khảo sát ẩn dụ tri nhận
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9 (2009) - NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ
  Về các ý niệm và phạm trù tình cảm cơ bản của con người (trên dẫn liệu tiếng Anh)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 10 (2011) - NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ
  Tìm hiểu ý niệm tình cảm "love" trong tiếng Anh
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống