Chi tiết về Tác giả

YANZHOU, LI

  • S. 2 (2016) - NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ
    Đối chiếu sự hiện diện và không hiện diện của giới từ Tiến Hán với giới từ Tiếng Việt
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống