Chi tiết về Tác giả

Minh, Lưu Bá ĐHNN, ĐHQGHN

  • S. 7 (2009) - NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC
    Đặc trưng hành chức của nhóm từ vựng-ngữ nghĩa động từ nói năng với nghĩa bàn bạc trong tiếng Việt
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống