Chi tiết về Tác giả

Chung, Lê Viết Thái Nguyên

  • S. 9 (2011) - NGÔN NGỮ - VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM
    Đặc điểm của lớp từ ngữ chỉ công cụ lao động trong tiếng Tày
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống