Chi tiết về Tác giả

Ngân, Lê Thị Mai Cao học NN K15, ĐHSP Thái Nguyên

  • S. 8 (2009) - NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC
    Vai trò của cử chỉ kèm lời trong hoạt động giao tiếp (Qua một số tác phẩm văn học)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống