Chi tiết về Tác giả

Miên, Lê Bá ĐHSP 2 Hà Nội

  • S. 1+2 (2012) - NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC
    Một số kiểu chơi chữ trong tiếng Việt hiện nay (Nowadays Vietnamese pun)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống