Chi tiết về Tác giả

Chi, Hoàng Lan

  • S. 4 (2014) - BÀI BÁO
    SỰ KHÁC BIỆT VỀ VĂN HÓA VÀ VẤN ĐỀ DỊCH CÁC “YẾU TỐ VĂN HÓA” TRONG ĐỐI DỊCH HÁN-VIỆT
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống