Chi tiết về Tác giả

Minh, Hoàng Tuyết Viện Đại học Mở Hà Nội

  • S. 9 (2013) - BÀI BÁO
    Bước đầu khảo sát hình thái cấu trúc của các thành ngữ so sánh ngang bằng tiếng Anh (Trong sự liên hệ với tiếng Việt)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống