Chi tiết về Tác giả

Canh, Hoàng Trọng Đại học Vinh

  • S. 9 (2011) - NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC
    Các lớp loại trong từ vựng nghề nông ở Nghệ Tĩnh
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống