Chi tiết về Tác giả

Yến, Hoàng Thị Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội

  • S. 5 (2013) - NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ
    Hiện tượng tỉnh lược trong biểu thức ngữ vi hỏi trực tiếp tiếng Hàn
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống