Chi tiết về Tác giả

Hoà, Hoàng Thị Đại học Ngoại thương Hà Nội

  • S. 6 (2011) - NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ
    Tính chủ ý và tính không chủ ý ở các vị từ chỉ hoạt động của các giác quan trong tiếng Anh và tiếng Việt
    Tóm tắt  PDF
  • S. 6 (2013) - NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ
    Nghĩa của động từ "see" trong tiếng Anh nhìn từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống