Chi tiết về Tác giả

Hòa, Hoàng Thị Đại học Ngoại thương

  • S. 1+2 (2009) - NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC
    Hiện tượng chuyển nghĩa bằng con đường ngữ pháp hóa của một số động từ chỉ hoạt động của một số giác quan trong tiếng Việt và tiếng Anh
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống