Chi tiết về Tác giả

NGỌC NGUYỄN HỒNG, HOÀNG

  • S. 9 (2015) - NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ
    Một số đặc điểm hình thức của thuật ngữ chuyên ngành công an trong tiếng Hán hiện đại
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống