Chi tiết về Tác giả

Mai, Hồ Xuân Viện KHXH vùng Nam Bộ

  • S. 10 (2012) - NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC
    Các cặp từ "bây-mầy", "chị-chế", "anh-hia" trong xưng hô của người miền Tây Nam Bộ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống