Chi tiết về Tác giả

Dung, Dương Thị Cao học 1, Đại học Hồng Đức

  • S. 8 (2011) - Ngôn ngữ và văn hóa
    Bức tranh văn hoá làng trong nhận thức về tự nhiên và xã hội của người xứ Thanh qua tục ngữ và ca dao
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống