Chi tiết về Tác giả

Lài, Đỗ Thị Bích Đại học KHXH & NV Tp Hồ Chí Minh

  • S. 6 (2009) - NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ
    Những tương đồng và khác biệt của từ láy trong tiếng Việt và tiếng Hàn
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống