Chi tiết về Tác giả

Lan, Đặng Phương Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương

  • S. 11 (2010) - Diễn đàn và khuyến nghị
    Thử tìm cách hiểu nghĩa các yếu tố rền và nền trong hát quan họ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống