Chi tiết về Tác giả

Hạnh, Đào Thị Hồng Đại học Ngoại thương Hà Nội

  • S. 5 (2011) - NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ
    Vị thế giao tiếp và nhóm động từ trao nhận trong tiếng Nhật
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống