S. 9 (2013)

Mục lục

BÀI BÁO

Vài nét về các phương pháp nghiên cứu quá trình xử lí ngôn ngữ của não bộ Tóm tắt PDF
Lê Văn Thanh 1-4
Nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra theo khung tham chiếu châu Âu Tóm tắt PDF
Nguyễn Mai Hương 5-11
Bước đầu khảo sát hình thái cấu trúc của các thành ngữ so sánh ngang bằng tiếng Anh (Trong sự liên hệ với tiếng Việt) Tóm tắt PDF
Hoàng Tuyết Minh 12-18
Lỗi dịch phương tiện thay thế tiếng Anh sang tiếng Việt Tóm tắt PDF
Hồ Ngọc Trung 19-23, 18
Một số đặc điểm của tin nhắn trên FACEBOOK Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Vân Đông 24-27
Ẩn dụ @ dưới góc nhìn văn hoá Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Quang 28-30
Lối nói khoa trương trong tiếng Anh Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Kiên 31-37
Một số đặc điểm ngôn ngữ của câu biểu ngôn trong quảng cáo sản phẩm viết bằng tiếng Anh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hường 38-41
Vài nét về cách định nghĩa các màu cơ bản trong tiếng Việt, tiếng Anh và ý nghĩa biểu trưng của một số màu cơ bản Tóm tắt PDF
Lê Thị Vy 42-48


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống