S. 3 (2012)

Mục lục

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

Về hành vi ngôn ngữ trong ngữ cảnh (Qua tài liệu các tác giả nước ngoài) SPEECH ACT IN CONTEXT Tóm tắt PDF
Dương Thị Thực 1-11
Nhận diễn xã hội qua hội thoại nhân vật trong truyện ngắn Việt-Mĩ Characters’ Discourse and Social Identity in American and Vietnamese novels Tóm tắt PDF
Trần Thị Ngọc Liên 12-19, 44

NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

Ẩn dụ trong thơ (qua hai bài thơ tiếng Anh và tiếng Việt) metaphor in poetry (from data of two english and vietnamese poems) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Quyết 20-26
Năng lực giao tiếp và vấn đề giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành trong thời hội nhập COMMUNICATIVE COMPETENCE AND TEACHING ESP IN VIETNAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Vân 27-32
Động từ tình thái tiếng Anh và tiếng Việt trong các văn bản khoa học xã hội English and Vietnamese Modal verbs socio-scientific TEXTS Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Thuỷ 33-39

Ngôn ngữ và văn hóa

Tranh cãi trong gia đình người Việt nhìn từ góc độ ngôn ngữ học QUARRELS IN VIETNAMESE FAMILIES FROM LINGUISTIC PERSPECTIVE Tóm tắt
Nguyễn Thị Việt Nga 40-44

NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG

Ngôn ngữ thơ Nôm trong tác phẩm "Sự lí dung thông" của Hương Hải thiền sư Poetic language Nom in work "Su li dung thong" by Huong Hai monk Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Việt Hằng 45-48


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống