S. 9 (2011)

Mục lục

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

Biến đổi trong tiếp nhận và hội nhập của hệ thuật ngữ tiếng Việt Tóm tắt PDF
Lê Quang Thiêm 1-5
Ngôn ngữ với sáng tạo và tiếp nhận văn bản nghệ thuật: Cách tiếp cận tĩnh và động Tóm tắt PDF
Nguyễn Huy Kỳ 6-10, 19
Các lớp loại trong từ vựng nghề nông ở Nghệ Tĩnh Tóm tắt PDF
Hoàng Trọng Canh 11-14, 34

NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

Ẩn dụ ý niệm " Tình yêu là cuộc hành trình" trong tiếng Anh và tiếng Việt Tóm tắt PDF
Phan Văn Hoà, Hồ Trịnh Quỳnh Thư 15-19

NGÔN NGỮ - VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

Đặc điểm của lớp từ ngữ chỉ công cụ lao động trong tiếng Tày Tóm tắt PDF
Lê Viết Chung 20-23, 28

Ngôn ngữ và văn hóa

Việc sử dụng thành ngữ, tục ngữ trong ngôn ngữ báo chí ngành công an Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thoan 24-28
Cách nói về hoa trong một bài đồng giao Tóm tắt PDF
Lê Thị Thuận 29-34

NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG

Xưng gọi của chủ thể trữ tình trong dân ca Bình Trị Thiên Tóm tắt PDF
Nguyễn Tài Thái 35-38
Hành vi cầu khiến gián tiếp trong ca dao về tình yêu đôi lứa Tóm tắt
Hoàng Xuân Loan 39-44

TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

Đọc sách "Tiếng Việt, những dấu ấn văn hoá" Tóm tắt PDF
Hoàng Trọng Phiến 45-46

Diễn đàn và khuyến nghị

Hàm ngôn và hiển ngôn trong truyện cười dân gian (qua hai truyện treo biển và yết thị) Tóm tắt PDF
Đinh Văn Thiện 47-48


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống