S. 5 (2010)

Mục lục

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

Ôn lại lời dạy và những bài học về sử dụng ngôn ngữ của bác Hồ Tóm tắt PDF
Lê Quang Thiêm 1-3
Lý thuyết "hành động ngôn ngữ" với đoạn thơ trao duyên của Truyện Kiều Tóm tắt PDF
Bùi Minh Toán 4-8
Những phân tích cơ bản và việc hiểu nghĩa ngôn bản gốc trong dịch thuật Tóm tắt PDF
Đinh Hồng Vân 9-14
Ý nghĩa của sự thay đổi cách xưng hô và tha xưng (khảo sát gia đình người Việt) Tóm tắt PDF
Bùi Thuỳ Linh 15-19

NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

Mạo từ Zero đối với người Việt học tiếng Anh Tóm tắt PDF
Đặng Ngọc Hướng 20-23
Phân tích một số động từ trong cụm dạng HAVE/TAKE/GIVE + A + V(N) của tiếng Anh theo quan điểm nghĩa học và dụng học Tóm tắt PDF
Hồ Thị Kiều Oanh 24-26, 8

NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG

Tìm hiểu các biểu thức chiếu vật có chứa các từ "thân", "phận", "số", "kiếp" trong Truyện Kiều Tóm tắt PDF
Đặng Thị Thu Hiền 27-34

Ngôn ngữ và văn hóa

Con số hai trong thành ngữ, tục ngữ và ca dao người Việt nhìn từ góc độ ngôn ngữ-văn hoá Tóm tắt PDF
Trần Thị Lam Thuỷ 35-39

Diễn đàn và khuyến nghị

Phải chăng từ thời Nguyễn Trãi chưa có từ nêu giả thuyết "Nếu"? Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Sơn 40-43, 34
Một vài kỉ niệm về tiếng Nam Bộ Tóm tắt PDF
Mai Thanh Thắng 44-47
Mấy suy nghĩ từ hội thảo Ngữ học toàn quốc 2010 Tóm tắt PDF
Đào Tiến Thi 48


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống