Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một vài đặc điểm về cảnh huống ngôn ngữ ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

BÙI THANH HOA

Tóm tắt


    Bài viết nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ ở một địa bàn dân tộc thiểu số, bao gồm hai nội dung là: nhận diện và xác định môi trường, hoàn cảnh và không gian người dân tộc thiểu số sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ và ngôn ngữ quốc gia; nhận diện thái độ ngôn ngữ của người dân tộc thiểu số. Những số liệu và kết luận của việc nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ là những cơ sở quan trọng cho việc hoạch định và thực hiện chính sách ngôn ngữ.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống