Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biến thể ngôn ngữ đánh dấu và việc sử dụng chúng hiện nay trong tiếng Hà Nội khu vực nông thôn (Nghiên cứu trường hợp xã Cổ Loa và Xuân Canh huyện Đông Anh, Hà Nội)

TRỊNH CẨM LAN

Tóm tắt


    Bài viết cung cấp một cái nhìn về đặc trưng của tiếng Hà Nội nông thôn trong quá trình hành chức của nó, đồng thời hướng người đọc đến những dự báo có cơ sở về dự mạo tương lại của tiếng Hà Nội trong một thời đại mới.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống