Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Áp dụng phương pháp "học qua dự án" trong giảng dạy môn "giao tiếp liên văn hóa" bằng Tiếng Anh như ngôn ngữ trung gian

NGÔ HỮU HOÀNG, ĐỖ THỊ THÚY VÂN

Tóm tắt


    Bài viết nghiên cứu  phương pháp "Học qua dự án" trong giảng dạy môn "giao tiếp liên văn hóa" bằng Tiếng Anh như ngôn ngữ trung gian. Qua đó trình bày: Cơ sở lí thuyết về Học qua dự án; Tiếng Anh như là một ngôn ngữ quốc tế trong giao tiếp liên văn hóa ở Việt Nam; Báo cáo nghiên cứu.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống