Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 2 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC ĐỀ - THUYẾT VỚI CẤU TRÚC TIN TRONG CÂU ĐƠN TIẾNG VIỆT

Lê thị Bình

Tóm tắt


Mối quan hệ  giữa cấu trúc đề  -  thuyết và cấu trúc tin  được  thể  hiện  qua  mối  quan  hệ giữa các thành tố  trong cấu trúc. Cấu trúc đề -  thuyết có thể  được tổ  chức tương  ứng với cấu  trúc  tin  theo  kiểu:  phần  đề  trùng  với phần “cho sẵn”, phần thuyết với phần “mới” hoặc  ngược  lại  -  phần  đề  với  phần  “mới”, phần thuyết với phần “cho sẵn”; cấu trúc  đề -  thuyết và cấu trúc tin được tổ  chức không tương  ứng giữa các thành phần; cấu trúc đề -thuyết  là  phần  “mới”  hoặc  phần  “cho  sẵn” của cấu trúc tin. Mối  quan  hệ  đa  dạng  giữa  cấu  trúc  đề  -thuyết  và  cấu  trúc  tin  do  chính  sự  tổ  chức  thông tin quy định. Nói cách khác, chính sự phong  phú,  linh  hoạt  của  cấu trúc tin  quyết định  mối quan  hệ  đa dạng giữa hai  loại cấu trúc này.

* Trong các ví dụ, kí   hiệu “//” phân giới đề  -  thuyết  với  trật  tự  đề  trước,  thuyết  sau; phần “mới” (thuộc CTT) in đậm.

** Kí   hiệu Ø biểu  thị   sự  thi ếu khuyết m ột chức năng nào đó.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống