Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 7 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hàm ý văn hoá của từ ngữ chỉ món ăn trong tiếng Việt (Trên ngữ liệu thành ngữ, tục ngữ)

Ngô Minh Nguyệt

Tóm tắt


Hàm ý văn hoá của từ ngữ chỉ món ăn trong tiếng Việt (Trên ngữ liệu thành ngữ, tục ngữ)

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống