Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 7 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mô thức chào hỏi của hướng dẫn viên du lịch theo tiêu chuẩn VTOS và thực tế sử dụng

Lê Thị Nhàn

Tóm tắt


Mô thức chào hỏi của hướng dẫn viên du lịch theo tiêu chuẩn VTOS và thực tế sử dụng

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống