Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 3 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vai trò của thán từ trong giao tiếp (trên cứ liệu tiếng Hán và tiếng Việt)

Đỗ Thu Lan

Tóm tắt


Vai trò của thán từ trong giao tiếp (trên cứ liệu tiếng Hán và tiếng Việt)

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống