Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 3 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đặc trưng của động từ tình thái tri nhận không thực hữu trong tiếng Anh

Lưu Quý Khương, Trần Thị Minh Giang

Tóm tắt


Đặc trưng của động từ tình thái tri nhận không thực hữu trong tiếng Anh

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống