Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 1+2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về cách trình bày và một số phép tu từ trong diễn ngôn quảng cáo

Mai Xuân Huy

Tóm tắt


Về cách trình bày và một số phép tu từ trong diễn ngôn quảng cáo

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống