Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 1+2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhận diện thành ngữ, tục ngữ từ bình diện hành chức (Trên tư liệu truyện ngắn, tiểu thuyết)

Đỗ Thị Kim Liên

Tóm tắt


Nhận diện thành ngữ, tục ngữ từ bình diện hành chức (Trên tư liệu truyện ngắn, tiểu thuyết)

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống