Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 3 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ngôn ngữ thơ Nôm trong tác phẩm "Sự lí dung thông" của Hương Hải thiền sư Poetic language Nom in work "Su li dung thong" by Huong Hai monk

Nguyễn Thị Việt Hằng

Tóm tắt


Ngôn ngữ thơ Nôm trong tác phẩm "Sự lí dung thông" của Hương Hải thiền sư Poetic language Nom in work "Su li dung thong" by Huong Hai monk

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống