Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 3 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Năng lực giao tiếp và vấn đề giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành trong thời hội nhập COMMUNICATIVE COMPETENCE AND TEACHING ESP IN VIETNAM

Nguyễn Thanh Vân

Tóm tắt


Năng lực giao tiếp và vấn đề giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành trong thời hội nhập COMMUNICATIVE COMPETENCE AND TEACHING ESP IN VIETNAM

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống