Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 3 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ẩn dụ trong thơ (qua hai bài thơ tiếng Anh và tiếng Việt) metaphor in poetry (from data of two english and vietnamese poems)

Nguyễn Thị Quyết

Tóm tắt


Ẩn dụ trong thơ (qua hai bài thơ tiếng Anh và tiếng Việt) metaphor in poetry (from data of two english and vietnamese poems)

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống