Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 1+2 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dạy nói cho sinh viên năm thứ hai chuyên ngành tiếng Anh trong các lớp không đồng đều ở trường CĐSP Kon Tum (TEACHING ENGLISH SPEAKING SKILL TO THE SECOND YEAR ENGLISH MAJOR STUDENTS IN LARGE HETEROGENEOUS CLASSESAT KONTUM JUNIOR COLLEGE OF PEDAGOGY)

Lưu Quý Khương, Nguyễn Thị Thu Hoài

Tóm tắt


Dạy nói cho sinh viên năm thứ hai chuyên ngành tiếng Anh trong các lớp không đồng đều ở trường CĐSP Kon Tum (TEACHING ENGLISH SPEAKING SKILL TO THE SECOND YEAR ENGLISH MAJOR STUDENTS IN LARGE HETEROGENEOUS CLASSESAT KONTUM JUNIOR COLLEGE OF PEDAGOGY)

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống