Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 9 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về phiên âm tên riêng nước ngoài: Một giải pháp, nhiều giải pháp hay không giải pháp?

Thanh Hà

Tóm tắt


Về phiên âm tên riêng nước ngoài: Một giải pháp, nhiều giải pháp hay không giải pháp?

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống