Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 11 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tiếp cận bài thơ đợi từ điểm nhìn mô hình nghệ thuật

Đỗ Văn Hải, Vũ Hoàng Cúc

Tóm tắt


"Đợi" là một bài thơ khá đặc biệt trong nền thi ca hiện đại. Cả một thời gian dài, bài thơ đã được một số nhà nghiên cứu cố gắng giải mã. Tuy nhiên những sự cố gắng đó chưa làm thỏa mãn độc giả yêu thơ. Từ điểm nhìn mô hình nghệ thuật, giá trị thực của bài thơ có lẽ mới được phát hiện một cách toàn diện và sâu sắc hơn.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống