Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 4 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vấn đề chú thích trong sách ngữ văn 11

Trầm Thanh Tuấn

Tóm tắt


Bài viết đề cập đến tầm quan trọng của công việc chú thích giúp cho việc đọc hiểu văn bản của học sinh. Tuy nhiên tác giả cũng cho thấy rằng công việc này chưa được quan tâm đúng mực trong một số bài ở sách giáo khoa Ngữ văn lớp 11.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống