Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 4 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một quy chế tuyển sinh cao học có tác hại lớn

Bùi Hiền

Tóm tắt


Bài viết đưa ra những tác hại của một quy chế tuyển sinh cao học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đầu năm học 2008-2009 cụ thể là Điều số 10: Theo quy chế này thì ngoại ngữ duy nhất được thừa nhận ở bậc cao học là tiếng Anh. Và đưa ra đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ quy định chỉ dạy học một tiếng Anh, và quay trở lại chủ trương đa ngoại ngữ cho phù hợp với lợi ích của Đất nước.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống