Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 4 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vài vấn đề về các yếu tố văn hóa trong dịch thuật

Nguyễn Thị Huỳnh Lộc

Tóm tắt


Bài đề cập đến các yếu tố khác biệt về văn hóa trong ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích gây khó khăn cho công tác dịch thuật.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống