Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 4 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những cụm từ cố định mới hình thành trong giao tiếp của người Việt

Trần Văn Tiếng

Tóm tắt


Bài viết phác họa sơ bộ về những cụm từ cố định mới ra đời trong khoảng vài năm trở lại đây ở nước ta. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống