Chi tiết về Tác giả

Châu, Vũ Hồng Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

  • S. 6 (2018) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực chuyên môn cho nam vận động viên Điền kinh trẻ lứa tuổi 14-15 chạy cự ly trung bình tại Trung tâm đào tạo và huấn luyện vận động viên Thể dục thể thao Thành phố Đà Nẵng
    Toàn văn  PDF