Chi tiết về Tác giả

Bẩm, Phạm Đình Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

  • S. 4 (2018) - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO
    Giải pháp chủ đạo đào tạo nguồn nhân lực cao ngành Thể dục thể thao trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
    Toàn văn  PDF