Chi tiết về Tác giả

Bốn, Nguyễn Trọng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

  • S. 6 (2018) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Nghiên cứu thực trạng công tác Giáo dục thể chất của học sinh khối 7 Trường Trung học cơ sở Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh
    Toàn văn  PDF