Chi tiết về Tác giả

Lan Anh, Nguyễn Thị Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

  • S. 1 (2019) - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO
    Định hướng công tác hợp tác quốc tế của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
    Toàn văn  PDF