Chi tiết về Tác giả

Bé, Nguyễn Thị Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

  • S. 6 (2018) - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO
    Thực trạng đạo đức và các chuẩn mực giáo dục đạo đức cho cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên và đảng viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh hiện nay
    Toàn văn  PDF